ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - Express Lift - Loca-Lift

Artikel 1 - Verkoopvoorwaarden

De verhuur van liften met bedieningspersoneel door Loca-Lift bvba wordt uitsluitend geregeld door de onderhavige verkoopvoorwaarden. Elke clausule in de orders van onze klanten die in strijd is met deze voorwaarden, zal als nietig worden beschouwd. Elke afwijking van deze voorwaarden is onderworpen aan het schriftelijk akkoord van Loca-Lift bvba


Artikel 2 - Opdrachten en aanbiedingen

Elke bestelling door een klant impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. De door de klant geplaatste bestellingen zijn bindend voor de klant en kunnen worden geannuleerd tot uiterlijk de dag voordat de dienst moet worden verleend. De aanbiedingen van Loca-Lift sprl zijn vrijblijvend. Alleen door de Klant geplaatste bestellingen die door Loca-Lift bvba zijn aanvaard, binden Loca-Lift bvba. Bij het maken van een reservering stemt de klant ermee in ten minste de helft van de gereserveerde tijd te betalen. Loca-Lift bvba is niet aansprakelijk voor enige verkorting van de werktijd of annulering ter plaatse.


Artikel 3 - Leveringsvoorwaarden

"Deadlines: onze levertijden zijn indicatief. De termijnen zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bepaald en aanvaard. In dit geval kan de koper, indien de dienstverlening vertraging oploopt en pas na verzending van een aangetekende brief die 8 dagen zonder resultaat is gebleven, schadevergoeding eisen. Deze schadevergoeding zal niet meer bedragen dan 10% van het bedrag van de bestelling, op voorwaarde dat de koper kan bewijzen dat hij door de vertraging schade heeft geleden. In aanvulling op artikel 10 ontslaan de volgende omstandigheden ons van onze termijnen: niet-naleving van de betalingsvoorwaarden door de klant, wijzigingen waartoe de klant beslist tijdens de uitvoering van de bestelling, het ontbreken door de klant van de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling binnen de gestelde termijn.

Diensten : De begintijd van de dienst wordt ter indicatie vermeld. Een vertraging die te wijten is aan de vereisten van het verkeer kan door de klant niet worden ingeroepen om zijn bestelling te annuleren of op te schorten of om schadevergoeding te eisen. De duur van de dienst wordt bij de bestelling door de klant vastgelegd en verbindt Loca-Lift bvba voor deze duur. Loca-Lift sprl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering van materiaal door de klant. Niettemin zal Loca-Lift bvba alles in het werk stellen om langer te blijven of zo snel mogelijk terug te komen om de klant van dienst te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om voor de nodige ruimte en vergunningen voor het parkeren van de lift te zorgen. Elke dienst die ter plaatse wordt geannuleerd wegens gebrek aan parkeerruimte zal aanleiding geven tot de facturatie van een forfaitair bedrag voor de verplaatsing.


Artikel 4 - Klachten

Elke klacht moet per aangetekend schrijven aan Loca-lift sprl worden gericht binnen 8 dagen na de datum van de dienst. Na deze termijn wordt de klant geacht de dienst te hebben aanvaard. In geen geval kan een klacht ingeroepen worden om de betaling van een factuur uit te stellen of om een door de Klant verschuldigde factuur te verrekenen met een door Loca-Lift bvba aan de Klant verschuldigde factuur. Eventuele schade als gevolg van de installatie van de lift moet binnen dezelfde termijn worden gemeld. Na deze termijn kan Loca-Lift niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor de installatie van de lift tegen vervallen balkons/gevels of tegen elke steun waarvan de breekbaarheid niet zichtbaar is. De klant huurt een lift met een operator. De operator installeert de ladder en is verantwoordelijk voor de bediening van het platform. De klant is verantwoordelijk voor het op het platform geplaatste materiaal. Het op het platform geplaatste gewicht mag niet meer dan 300 kg bedragen! De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de ladder veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies van de operator. Goederen die door de klant of een derde zijn verwerkt, worden nooit vervangen. In geval van schade ten gevolge van de plaatsing van de ladder (behalve voor oude of beschadigde balkons/gevels), verbindt Loca-lift bvba zich ertoe de nodige herstellingen uit te voeren. Deze verbintenis is slechts van toepassing indien de Klant Loca-Lift bvba binnen de 8 dagen na de prestatie per aangetekend schrijven op de hoogte heeft gebracht van de schade. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Loca-Lift sprl verder gaan dan de reparatie. Van Loca-Lift bvba kan geen enkele schadevergoeding geëist worden, om welke reden dan ook. De contractuele verantwoordelijkheid van de exploitant eindigt na de installatie van de lift. Alle verdere handelingen zijn de verantwoordelijkheid van de klant of van de derde die belast is met de verhuizing en/of het transport.


Artikel 6 - Betalingsvoorwaarden

"Niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: onmiddellijke betaling van elke andere factuur die is uitgeschreven, maar nog niet opeisbaar is, aanrekening van moratoire interesten ten belope van 10% per maand vertraging en aanrekening van een bedrag gelijk aan :


Elke geweigerde cheque geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 75 € ten gunste van Loca-Lift bvba voor administratieve kosten, onverminderd de verschillende gerechtskosten die kunnen voortvloeien uit de door Loca-Lift bvba ingeleide procedures tot verkrijging van betaling. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag annuleert de voor de betaling van andere diensten toegestane termijn(en) en maakt de betaling van deze laatste onmiddellijk opeisbaar. 


Artikel 7 - Opdracht

De operator heeft als taak de lift te leveren en te installeren die nodig is voor de verhuizing van de klant. Hij voert de verhuizing nooit zelf uit en komt niet aan de meubels van de klant. Hij vervoert ze ook niet. De exploitant kan, op verzoek van de klant en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid, de exploitant vragen hem af en toe te helpen bij het verplaatsen van een meubelstuk. De Concessiehouder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor deze behandeling. De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vallen of breken van meubilair als gevolg van een onjuiste belading van de lift.


Artikel 8 - Verzekering

De klant kan zijn inboedel tijdens de verhuizing verzekeren, hetzij via Loca-Lift via https://verzekerje.be/assuretondemenagement.be/, hetzij via zijn eigen verzekeraar. Indien de klant geen verzekering afsluit, kan hij zich alleen beroepen op de aansprakelijkheid van de exploitant als bedoeld in artikel 5.

De klant kan de vervoerder verzoeken de te verhuizen goederen te verzekeren tegen "alle risico's", met inbegrip van diefstal, beschadiging, verlies, brand, enz. Overeenkomstig de algemene verzekeringsvoorwaarden, in het kader van een door de Concessiehouder afgesloten vlottende polis. De verzekerde waarde van de verplaatste voorwerpen wordt geacht "in totale waarde" te zijn, d.w.z. met toepassing van de evenredigheidsregel, en moet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de vervangingswaarde "in de staat waarin zij zich bevinden" van alle verplaatste goederen.

Het staat de klant vrij zijn eigen verzekeraar te kiezen; in dat geval verbindt hij zich er uitdrukkelijk toe met deze verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, zonder franchise, waarvan de risicodekking en de verzekerde waarde gelijkwaardig zijn aan die welke hierboven is beschreven; de klant verbindt zich er tevens toe van deze verzekeraar een afstand van verhaal te verkrijgen ten gunste van de exploitant.

Elke klacht moet, op straffe van verlies van het recht van verhaal tegen de ondernemer, aanleiding hebben gegeven tot aantekeningen van de klant op het document dat hem bij de levering wordt overhandigd. Deze opmerkingen moeten door de klant binnen twee werkdagen na de levering per aangetekende brief aan het adres van de exploitant worden bevestigd. De klant richt de klacht ook tot de verzekeringsmaatschappij, in de vorm en binnen de termijn die in de verzekeringspolis zijn vastgesteld.


Artikel 9 - Parkeerruimte

Indien vereist door het politiereglement, reserveert de klant op eigen kosten de nodige parkeerplaatsen voor de lift. Indien de verhuizer zijn diensten aanbiedt voor deze reservatie, zijn de kosten ten laste van de klant.


Artikel 10 - Overmacht, opschorting en contractbreuk


Artikel 11 - Geschillen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd.


Contactez-nous

Loca Lift SPRL
Chaussée de Tubize 485A
1420 Braine l'Alleud
+32 2 346 77 27
planning@liftexpress.be

Numéro de TVA : BE 0480153364